Regulamin

17.06.2019r.

Regulamin Programu makemediet.com.

Ogólne warunki korzystania z programu makemediet.com adresowanych do wykwalifikowanych specjalistów w zakresie dietetyki i zdrowego żywienia.

§1 Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, określa on warunki korzystania oraz funkcjonowania programu makemediet.com, znajdującego się pod adresem internetowym https://makemediet.com.

Regulamin określa prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego programem Make Me Diet. Każdy potencjalny Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

1.2. Definicje: „Administrator” - podmiot, który świadczy usługę udostępniania zasobów programu na rzecz programu: makemediet.com.

„Konto użytkownika” - dostępne dla Użytkownika miejsce w Programie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.

„Materiały” - wszelkie materiały zamieszczane na stronach Programu przez Użytkownika w formie tekstowej (wypowiedzi, komentarze, komunikacja między kontami, przepisy, artykuły, opinie i inne), zdjęć, plików audio i wideo, grafik oraz innych akceptowalnych niniejszym Regulaminem.

„Program” - Program Make Me Diet - aplikacja on-line, wspomagająca proces układania planów żywieniowych, skierowane do wykwalifikowanych specjalistów w zakresie dietetyki i zdrowego żywienia (dietetyków), stanowiące platformę umożliwiającą Użytkownikom: wywiad pacjenta, układanie diety, budowanie własnej bazy produktów i posiłków.

„Regulamin” - Przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora oraz ewentualne załączniki, które stanowić będą integralną część niniejszego dokumentu.

„Użytkownik” - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która zarejestrowała się jako Dietetyk / Student oraz poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Program.

§2 Warunki korzystania z Programu

2.1. Właścicielem Programu Make Me Diet jest MAKE ME DIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS: 0000787671, NIP: 7681842317, REGON: 38344790000000, z siedzibą we Krakowie, dalej zwana MAKE ME DIET sp z o.o..

2.2. Nazwa Programu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

2.3. Przedmiotem działalności Programu jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do narzędzia wspomagającego proces układania programów żywieniowych (diet).

2.4. Niezbędne dla korzystania z Programu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet, włącznie z programem umożliwiającym przeglądanie jego zasobów, akceptującym pliki cookies i udostępniającym konto poczty e-mail.

2.5. Uczestnikami Programu są jego zarejestrowani Użytkownicy.

2.6. Procedura rejestracji oraz utworzenie konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem https://makemediet.com. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieoznaczony.

2.7. Niedopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego Konta.

2.8. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.

2.9. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

2.10. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.

2.11. Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy poprzez zablokowanie i/lub skasowanie konta, jeżeli działanie Użytkownika jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Programu; jednocześnie zabrania się używania działań mogących utrudniać pracę lub destabilizować działanie Programu. Administrator jest uprawniony do usunięcia treści bezprawnych, propagujących przemoc, nienawiść, zawierających wulgaryzmy oraz może usunąć/ zablokować konto Użytkownika, który ww. treści zamieszcza, jak również konto Użytkownika destabilizującego lub utrudniającego pracę Programu.

2.12. Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Programu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Programu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Programem.

2.13. Administrator zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania działań dokonywania przez Użytkownika, które nie są zakazane przez Regulamin, jednak mogą godzić w interesy Administratora. Odmowa zastosowania się do takiego żądania przez Użytkownika będzie w takim przypadku uznane również za naruszenie Regulaminu.

2.14. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że jakikolwiek materiał zamieszczony w Programie może naruszać prawo do prywatności innego Użytkownika lub Osoby, osoba taka powinna zgłosić Administratorowi swoje zastrzeżenia. W takim przypadku Administrator wezwie Użytkownika naruszającego dobra osobiste do dobrowolnego natychmiastowego zaprzestania ich naruszania. W przypadku, gdy wezwany Użytkownik nie zaprzestanie naruszania takich praw, Administrator może podjąć decyzje o trwałym usunięciu spornego Materiału z Programu w terminie nie przekraczającym 7 (siedmiu) dni od daty wpływu takiego zgłoszenia. Powyższa procedura nie ogranicza uprawnień osoby zgłaszającej swoje roszczenia do dochodzenia swych roszczeń na drodze sądowej.

2.15. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych powyżej czynności żadne roszczenia względem Administratora lub/i Właściciela Programu.

2.16. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika równoznaczna jest ze złożeniem oświadczeń następującej treści:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług droga elektroniczną”;

„wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach, czy przerwach technicznych w działaniu Programu”;

„zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia”; „dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Programu”;

„dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na koncie są zgodne z prawdą”;

„umieszczenie w Programie tj. na koncie innych danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą”, Administrator, Właściciel Program nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowo wprowadzone dane pacjentów.

„akceptuję fakt, że za zamieszczanie jakichkolwiek materiałów w Programie nie przysługuje wynagrodzenie”.

2.17. Warunkiem zamieszczania treści oraz danych Pacjentów w Programie jest skuteczne wypełnienie formularza rejestracyjnego w celu założenia indywidualnego konta Użytkownika oraz zaakceptowanie Regulaminu, który zawiera zapewnienie dotyczące praw autorskich i zgodę na wykorzystanie treści oraz danych Pacjentów w Programie przez Administratora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.18. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia usług świadczonych odpłatnie, świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem zamieszczonym w Programie.

2.19. Adres e-mail podany w czasie rejestracji, po założeniu konta i zgodzie Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych zostanie dodany do bazy newslettera. Użytkownik ma prawo wypisać się z bazy w każdym momencie poprzez kliknięcie odpowiedniego linka zamieszczonego w wysłanej wiadomości.

2.20. Użytkownik oświadcza, że rozumie fakt bezpowrotnej utraty wszelkich danych zgromadzonych przez Użytkownika w Programie w momencie usunięcia/skasowania konta przez Administratora.

2.21. Użytkownik oświadcza, że przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie lub usunięcie konta w Programie Make Me Diet zgodne z Regulaminem, nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko Administratorowi, Programowi i Właścicielowi makemediet.com o odszkodowanie, dla podkreślenia czego zrzeka się wszelkich takich roszczeń.

2.22. Użytkownik umieszczając na koncie dane, wizerunek lub inne treści wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z Regulaminem. W przypadku zamieszczenia w Programie utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. Z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów na potrzeby świadczenia usług w Programie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Programu oraz usunięcia z Programu.

2.23. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich danych uzupełnionych w programie przez Użytkownika w celach marketingowych, promocyjnych oraz bezpośredniego komunikowania się z Użytkownikami.

2.24. Konto ze zniżką dla studentów przysługuje studentom studiów licencjackich oraz magisterskich do 26 roku życia.

2.25. Podstawą werfyfikacji konta dla studentów jest aktualna legitymacja studencka wystawiona na właściciela konta na podstawie danych osobowych podanych podczas płatności.

2.26. Użytkownikowi, który zakupił konto ze zniżką dla studnetów, ale nie podał danych potrzebnych do weryfikacji, podał nieprawdziwe lub nieaktualne, Administrator zastrzega możliwość do zablokowania konta do czasu weryfikacji lub anulowania zamówienia.

2.27. Kupony rabatowe nie łączą się. Do transakcji używany jest aktywny kupon o najwyższej wartości.

2.28 Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni.

§3 Opłaty

3.1. Dostęp do Programu jest odpłatny.

3.2. Szczegółowy wykaz opłat za dostęp do Programu zawiera Cennik znajdujący się pod adresem https://makemediet.com.

3.3. Po wprowadzeniu danych niezbędnych do realizacji zakupu Użytkownik deklaruje wybór preferowanej formy płatności przy czym możliwość pobrania Produktu drogą on- line następuje po sfinalizowaniu płatności.

Płatności można dokonać: a. przelewem; b. karta płatniczą;

3.4. Autoryzacja transakcji i rozliczenie płatności dokonywanych za pomocą przelewów i kart płatniczych w Programie odbywa się za pośrednictwem systemu Dotpay lub Paddle. Podając dane karty płatniczej Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie jego rachunku do wysokości należności za dostęp do Programu.

3.5. Żadne koszty nie są naliczane bez wiedzy Użytkownika.

§4 Odpowiedzialność

4.1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Programu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.

4.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Programu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

4.3. Administrator, oraz Właściciel Programu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treści oraz grafikę zamieszczane przez Użytkowników Programu. Wszelkie naruszenia związane z plagiatem, innym naruszeniem praw autorskich i osobistych, obrazą mienia i inne prosimy zgłaszać do Administratora na adres: [email protected]. Administrator dołoży wszelkich starań, by wyjaśnić problem oraz podjąć odpowiednie działania związane z usunięciem niewłaściwych treści lub grafiki z Programu oraz rozważyć ewentualne usunięcie konta Użytkownika. Wszelkie kwestie prawne rozstrzygane będą bez uczestnictwa Administratora, Programu Make Me Diet, Właściciela MAKE ME DIET sp z o.o., natomiast indywidualnie przez winnego i oskarżyciela.

4.5. Administrator oraz Właściciel Programu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Programu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Programu, ani za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Administrator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.

4.6. Użytkownik publikuje, umieszcza na swoim Koncie wszelkie treści wyłącznie na własną odpowiedzialność.

4.7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Pogramu.

4.8. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że Administrator Programu, ani Właściciel MAKE ME DIET sp z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, wtórne lub przykładowe, w szczególności, ale nie ograniczone do odszkodowania za utratę zysków, użycie w dobrej wierze, używanie, utratę danych lub inne straty niematerialne (nawet jeśli byli poinformowani o możliwości powstania takich strat), wynikające z: (I) używania lub niemożności użycia oprogramowania; (II) niemożności użycia oprogramowania w celu uzyskania dostępu do treści lub danych; (III) kosztów nabycia dóbr i usług zastępczych; (IV) nieautoryzowanego dostępu lub zmiany przekazów lub danych użytkownika bądź (V) innych kwestii związanych z oprogramowaniem. Powyższe ograniczenia mają zastosowanie nawet wtedy, gdy wszelkie ograniczone środki naprawcze nie odniosą zamierzonego skutku oraz w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

4.9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych w Programie przez jego Użytkowników. Publikowane treści w Programie przez twórców Programu mają charakter wyłącznie poglądowy, wszelkie działania związane ze zmianą diety, stosowaniem suplementów, stosowaniem diety oraz spożywaniem poszczególnych produktów spożywczych powinny zostać skonsultowane z dietetykiem lub odpowiednim lekarzem celem ustalenia zaleceń lub przeciwwskazań co do sposobu żywienia oraz stosowania suplementacji przez Użytkownika.

4.10. Treści porad ekspertów zamieszczonych w Programie nie zastępują konsultacji z lekarzem, trenerem, dietetykiem i nie mogą być podstawą do stosowania jakichkolwiek środków farmaceutycznych ani form terapii. Administrator Programu oraz Właściciel nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zawartych w Programie.

4.11. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora Programu lub/i Właściciela z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenie przez Użytkownika Materiałów w Programie – Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Administratora lub/i Właściciela przed takimi roszczeniami.

W szczególności zobowiązuje się wystąpić jako pozwany w miejsce Administratora lub/i Właściciela lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Administratora lub/i Właściciela do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Administratorowi lub/i Właścicielowi. Zobowiązuje się także zwolnić Administratora lub/i Właściciela z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 Kodeksu Cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie Administrator lub/i Właściciel poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.

4.12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w Programie oraz rankingu informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy miejsc i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta czy dostawcy.

4.13. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wygenerowane przez Program Make Me Diet indywidualne plany dietetyczne, mimo iż przygotowywane są w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów.

4.14. Użytkownik dokładnie rozumie i wyraża zgodę na to, że:

a) Używa oprogramowania na własne ryzyko. Oprogramowanie jest udostępnione „w stanie, w jakim się znajduje” oraz bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo MAKE ME DIET sp z o.o. wyraźnie wyłącza swoją odpowiedzialność za wszelkie gwarancje i warunki wszelkiego rodzaju, niezależnie od tego, czy są one wyraźne czy dorozumiane, łącznie z dorozumianymi gwarancjami i warunkami przydatności handlowej, przydatności do określonego celu oraz gwarancjami nienaruszania prawa.

b) MAKE ME DIET sp z o.o. nie daje żadnej gwarancji: (I) że oprogramowanie spełni wymogi użytkownika, (II) że oprogramowanie będzie wolne od błędów lub usterek, (III) dotyczących bezpieczeństwa, solidności, aktualności lub działania oprogramowania, (IV) że jakiekolwiek błędy w oprogramowaniu zostaną naprawione, (V) uruchomienie kalendarza w rankingu jest gwarancją pozyskania nowych pacjentów

c) pobieranie wszelkich treści i materiałów lub uzyskiwanie ich w inny sposób przy użyciu oprogramowania jest dokonywane z własnej woli i na własne ryzyko użytkownika, który jest całkowicie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w jego systemie komputerowym lub innym urządzeniu oraz za utratę danych wynikającą z pobrania takiej treści lub materiału.

d) żadna część oprogramowania nie jest przeznaczona do użytku w instalacjach nuklearnych, systemach podtrzymywania życia, komunikacji ratunkowej, systemach nawigacji lub komunikacji lotniczej, systemach kontroli ruchu powietrznego ani w żadnych innych działaniach, w których awaria oprogramowania mogłaby prowadzić do śmierci, uszkodzenia ciała lub ciężkich obrażeń fizycznych lub psychicznych.

e) żadne porady lub informacje ustne lub pisemne uzyskane od MAKE ME DIET sp z o.o., jakiejkolwiek strony trzeciej lub za pomocą oprogramowania nie stanowią gwarancji, która nie została wyraźnie umieszczona w niniejszych warunkach umowy.

4.15. Żadna część niniejszej umowy nie ma na celu wyłączenia lub ograniczenia żadnego warunku, gwarancji, prawa lub odpowiedzialności, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone zgodnie z prawem. W niektórych jurysdykcjach niedozwolone jest wyłączanie pewnych gwarancji, rękojmi lub warunków bądź ograniczanie lub wyłączanie odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane niedbalstwem, niedotrzymaniem umowy lub dorozumianych warunków, bądź za szkody przypadkowe lub wtórne. W związku z tym tylko powyższe ograniczenia, które są zgodne z prawem w kraju użytkownika, będą miały w stosunku do niego zastosowanie, a odpowiedzialność MAKE ME DIET sp z o.o. będzie ograniczona w maksymalnym dozwolonym przez prawo zakresie.

§5 Reklamacje

5.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Programu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.

5.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Programie (adres email) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5.3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa. Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

5.4. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Programu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

5.5. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Programu. Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.

5.6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Administrator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

§6 Przepisy końcowe

6.1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Programu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Programu będą rozstrzygane przez właściwe ze względu na miejsce siedziby Właściciela Programu polskie sądy powszechne.

6.2. Regulamin jest dostępny pod adresem https://makemediet.com.

6.3.Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

6.4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Programu.

6.5. Warunkiem dalszego korzystania z Programu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik składa oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia”. Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie, Użytkownik rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co może być równoznaczne z zablokowaniem Konta.

6.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Programu makemediet.com.

6.7. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

Opoczno, dnia 11.04.2019r. Aktualizacja regulaminu: 17.06.2019r.

Dotpay Dotpay Logotyp